Historie

Jak šel čas


2006

ZALOŽENÍ ASOCIACE TRIGON A KŘIŠŤÁLOVÝ KAMÍNEK

Dne 29. března 2006 je založena Asociace TRIGON – nositel mezinárodní spolupráce ve prospěch dětí, mládeže i dospělých s handicapem nejen v ostravském regionu, Moravskoslezském kraji, ale i na celorepublikové úrovni. Motivací vzniku asociace jako stabilního partnera pro zahraniční subjekty byli jednotlivci, organizace neziskového sektoru i rodiče handicapovaných dětí, zakladatelé a realizátoři mezinárodních výměn odborníků v rámci Česko-francouzských dnů.
 
V říjnu uzavírá Asociace TRIGON Dohodu o mezinárodní spolupráci s italskou organizací EPTA z Bologne a francouzskými organizacemi Les Genêts d´Or z Morlaix a Association pour les Formations Educatives et Sociales z Rennes.
 
Na slavnostním večeru 14. ročníku Česko-francouzských dnů Asociace TRIGON poprvé uděluje ocenění Křišťálový kamínek za mimořádné aktivity a činy pro lidi s handicapem a také osobnostem za dlouholetou práci a mimořádné výsledky ve prospěch osob s handicapem.

2006
2007

EDH, PROJEKTY A ITALSKÉ DIVADLO

Asociace TRIGON je nositelem a organizátorem 15. jubilejního ročníku mezinárodní výměny zkušeností českých a zahraničních odborníků s názvem Evropské dny handicapu. Vizí je navázání nových kontaktů, prohloubení spolupráce s partnery z Evropské unie a posílení součinnosti mezi sektory zdravotnictví, školství a sociální oblasti.
 
Prvním projektem inspirovaným příklady dobré praxe ze zahraničí je vytvoření Rehabilitačního a motivačního střediska pro handicapované osoby ohrožené sociálním vyloučením. Součástí projektu je otevření služeb Podporovaného zaměstnávání a Pracovních rehabilitací. Projekt je financován ze strukturálních fondů.
 
Děti a mládež ze sociálně slabých rodin je podporován v projektu Slabikář, jehož účelem je motivace ke vzdělání a příprava ke studiu prostřednictvím psychosociálních programů.
 
Do Ostravy jsou zváni italští handicapovaní umělci s divadelním představením Přál bych si, aby život byl klidnější.
 
15. ročník EVROPSKÝCH DNŮ HANDICAPU: konference/INTEGRACE OSOB S HANDICAPEM DO SPOLEČNOSTI; workshop/SEBEOBHÁJCI – SAMOSTATNÝ ŽIVOT; divadelní představení/VEČER OTEVŘENÝCH SRDCÍ; slavnostní ocenění/KŘIŠŤÁLOVÝ KAMÍNEK 2007; divadelní představení/PŘÁL BYCH SI, ABY ŽIVOT BYL KLIDNĚJŠÍ; workshop/JAK TO VIDÍ PRACOVNÍCI S HANDICAPEM; abilympiáda/DOKÁZALI JSME TO; slavnostní zahájení Evropských dnů handicapu a vernisáž/VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ DĚTÍ S HANDICAPEM; jarmark/PRODEJNÍ VÝSTAVA VÝROBKŮ LIDÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM; vernisáž/VÝSTAVA KRESEB BRETAŇSKÉHO MALÍŘE TANGUE DOHOLLAU (Francie); sportovní den/SOUTĚŽ V MINIKOPANÉ A KUŽELKÁCH.

2007
2008


STÁŽE V ZAHRANIČÍ, TRIGON BAND A NOVÉ PROJEKTY

Organizace prvních zahraničních stáží a výměnných studijních pobytů ve francouzských a italských asociacích pro odborné pracovníky Asociace TRIGON, studenty Ostravské univerzity a Ústavu speciálně pedagogických studií v Olomouci a osoby s handicapem sdružující se v ostravských neziskových organizacích.
 
Vzniká kapela TRIGON band pod vedením ostravského hudebníka, básníka, spisovatele a loutkoherce Jiřího Neduhy. Inspirací bylo vystoupení hudební skupiny ARCANE z Francie v koncertním sále Leoše Janáčka.
 
První projekty pro lidi s duševním onemocněním, a to Šance lépe prožít svůj život (zaměřeno na podporu mladých lidí při studiu na střední škole), Na terase (kulturní, sportovní a vzdělávací aktivity) a Doprovod v každodenním životě.
 
16. ročník EVROPSKÝCH DNŮ HANDICAPU: konference/SYNDROM VYHOŘENÍ – MÝTUS NEBO REALITA?; divadelní představení/MY a STIGMA ČAS; workshop/PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, CHRÁNĚNÉ DÍLNY; abilympiáda/13. ROČNÍK; diskuze u kulatého stolu/PODPOROVANÉ BYDLENÍ PRO LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM; jarmark/PRODEJ VÝROBKŮ NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ; slavnostní hudební večer/ROZUMÍME SI; III. ročník ocenění/KŘIŠŤÁLOVÝ KAMÍNEK 2008; sportovní den/S HANDICAPEM NA SPORTOVNÍ DEN aneb ŽIVOT V POHYBU; workshop/ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH A KONFLIKTNÍCH SITUACÍ MEZI JEDNOTLIVCI, PRÁCE S MENTÁLNĚ POSTIŽENÝMI; workshop/10 LET SPOLUPRÁCE S ASOCIACÍ ZLATÝ DÉŠŤ, VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACÍ AFPE Z BRETANĚ A SPECIÁLNÍ ŠKOLOU JANA PAVLA II. Z KATOVIC; konference/INTEGRACE DĚTÍ S HANDICAPEM DO BĚŽNÉHO ŠKOLNÍHO PROSTŘEDÍ.

2008
2009

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A ATAE

 Otevřeno je Chráněné bydlení pro osoby s duševním onemocněním. Asociace získala prostory do nájmu od ostravského městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.
 
Asociaci TRIGON byla Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR udělena akreditace vzdělávací instituce a Ministerstvem školství, mládeže a sportu ČR akreditace vzdělávacích programů určených pro provádění rekvalifikací k výkonu povolání pro osoby se zdravotním postižením. Následně zahajuje činnost Centrum celoživotního vzdělávání. Na vzdělávacích programech TRIGON spolupracuje s Univerzitou Palackého v Olomouci a Střední školou prof. Z. Matějčka v Ostravě-Porubě. Prvním projektem centra je vzdělávání sociálních pracovníků zaměřeného na komunikaci osob s duševním onemocněním. Do výuky jsou zapojeni odborníci z České republiky, Francie a Itálie a jsou porovnávány metody a formy verbální a nonverbální komunikace v jednotlivých zemích.
 
TRIGON spoluzakládá mezinárodní seskupení ATAE (AFPE FR, TRIGON ČR, A.LGO FR, EPTA IT). ATAE vzniklo z potřeby prohloubení spolupráce v rámci výměnných stáží a studijních pobytů na všech úrovních, a to pedagogických, sociálních, manažerských a studentských.
 
Koná se setkání českých a francouzských handicapovaných na prožitkovém pobytu Život je hra v Rajnochovicích.
 
17. ročník EVROPSKÝCH DNŮ HANDICAPU: konference/workshop/PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA; slavnostní zahájení/SVĚT JE PLNÝ BAREV; jarmark/PRODEJNÍ VÝSTAVA VÝROBKŮ LIDÍ S HANDICAPEM; slavnostní večer/KŘIŠŤÁLOVÝ KAMÍNEK 2009; mezinárodní soutěž/CO VÍŠ O EVROPSKÉ UNII?; workshop/PODÍVEJ SE, CO UMÍME; prožitkový pobyt/ŽIVOT JE HRA.

2009
2010

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ, MOBILITY A PARTNERSTVÍ

Za účelem sociálního podnikání je 6. září ustavena partnerská organizace Družstvo NAPROTI a ve spolupráci s Fórem dárců a společností PricewaterhouseCoopers se asociace zapojuje do projektu Podpora dobrého podnikání 2010.
 
Deset odborníků ze sociální oblasti absolvuje v rámci profesního rozvoje stáže u partnerských organizací v Itálii a Francii. Cílem je výměna zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe v péči o osoby s handicapem. Následuje prezentace služeb na Dni sociálních služeb 13. okrsku v Římě.
 
Asociace TRIGON připravuje workshopy pro studenty z francouzské univerzity v Rennes a začíná spolupracovat s italskou univerzitou Roma Tre.
 
Ve spolupráci s Open Society Fund vzniká projekt sdílení dobré praxe s organizacemi z Albánie, Rumunska a Ukrajiny, které se věnují osobám s handicapem.
 
TRIGON se stává členem Asociace nestátních neziskových organizací ČR s místopředsednictvím zaměřeným na fondy EU.
 
TRIGON Band vydává ve spolupráci s Českým rozhlasem Ostrava své první  CD!
 
18. ročník EVROPSKÝCH DNŮ HANDICAPU: konference/PROCES VÝBĚRU SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ A PRACOVNÍKŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, zvýšení úrovně personální práce v neziskových organizacích; mezinárodní soutěž/CO VÍŠ O EVROPSKÉ UNII?; mezinárodní mítink/FUNDRAISING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V OBLASTI POMOCI LIDEM S HANDICAPEM; jarmark/PRODEJ VÝROBKŮ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ; sport/MEZINÁRODNÍ FOTBALOVÝ TURNAJ; slavnostní večer/KŘIŠŤÁLOVÝ KAMÍNEK 2010; workshop/UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA A PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ RESPEKTUJÍCÍ CHARAKTER POSTIŽENÍ OSOBY S HANDICAPEM; kulatý stůl/SOUČASNÉ TRENDY V EDUKACI DĚTÍ A MLÁDEŽE S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA A SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI.

2010
2011

SOCIÁLNÍ REHABILITACE, STÁŽE, PROJEKTY A UČEBNICE

Asociace TRIGON otevírá službu Sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním.
 
Poskytuje stáže studentům Ostravské univerzity (Pedagogická fakulta).
 
Ve spolupráci s ČSOB je zahájeno vzdělávání ve finanční gramotnosti.
 
Dalších šest odborných pracovníků se účastní stáže v organizaci Futura v Římě.
 
Ve spolupráci s odborníky z Univerzity Palackého v Olomouci jsou vydány první učební opory pro osoby se zdravotním postižením.
 
19. ročník EVROPSKÝCH DNŮ HANDICAPU: konference/ZAČÍNÁME ZNOVU, o lidech po poranění mozku; slavnostní zahájení u příležitosti mezinárodního sjednoceného fotbalového turnaje pro mládež s mentálním postižením; seminář/PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE VŠECH FOREM DOBROVOLNICTVÍ V ZEMÍCH EU; soutěž pro děti a mládež se specifickými problémy/CO VÍŠ O EU?; slavnostní večer/KŘIŠŤÁLOVÝ KAMÍNEK 2011; jarmark/PRODEJNÍ VÝSTAVA VÝROBKŮ LIDÍ S HANDICAPEM A PRODEJNÍ VÝSTAVA ZDRAVOTNICKÝCH POMŮCEK; workshop/PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO MLADÉ LIDI SE ZNEVÝHODNĚNÍM.

2011
2012

MLÉČNÝ BAR NAPROTI, IKOZ A 20 LET S NÁMI

Mléčný bar NAPROTI, první sociální podnik v oblasti gastro provozu v Ostravě, zahajuje svou činnost.
 
Prohlubuje se mezinárodní spolupráce prostřednictvím projektu Inovační kompendium v systému zaměstnanosti osob se ZP v mezinárodním kontextu (IKOZ), který je zaměřen na integraci osob se zdravotním postižením a vzdělávání odborných pracovníků ve třech krajích ČR se zapojením specialistů z francouzských a italských organizací.
 
20. ročník EVROPSKÝCH DNŮ HANDICAPU: konference/NENÍ HEMI JAKO HEMI; slavnostní zahájení/MEZINÁRODNÍ FOTBALOVÝ TURNAJ; kulatý stůl/FINANČNÍ (NE)GRAMOTNOST OSOB SE ZNEVÝHODNĚNÍM; slavnostní vyhodnocení mezinárodní spolupráce/20 LET S NÁMI; jarmark/PRODEJNÍ VÝSTAVA VÝROBKŮ LIDÍ S HANDICAPEM; výstava/BABIČKA S DĚDOU, TI ALE JEDOU; slavnostní večer/KŘIŠŤÁLOVÝ KAMÍNEK 2012; seminář/SOCIÁLNÍ PODNIK NENÍ JEN ALTERNATIVA, ALE I POTŘEBA; soutěž pro děti a mládež se specifickými problémy/NAŠE EVROPA. Připomínáme si 20 LET EVROPSKÝCH DNŮ HANDICAPU a předáváme 30 speciálních plaket spolupracujícím osobnostem. Ostravský sochař Marek Pražák pro nás tvoří trofeje KŘIŠŤÁLOVÝ KAMÍNEK, výroba je zajištěna ve spolupráci s firmou Preciosa – výrobcem tradičního českého křišťálu.

2012
2013

VZDĚLÁVÁNÍ, PARTNERSTVÍ A OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

V návaznosti na nový občanský zákoník se Asociace TRIGON mění z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost Asociace TRIGON, o. p. s.
 
Asociace pořádá vzdělávací kurzy pro 135 účastníků  neziskových organizací, státní správy a podnikatelské sféry ve dvou regionech (ostravský, zlínský).
 
Navázána je spolupráce s Fakultou sociálních studií Ostravské univerzity při realizaci praktických workshopů pro studenty a zajištění praxe. Ve spolupráci s Nadací ČEZ vzniká projekt na podporu pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením.
 
21. ročník EVROPSKÝCH DNŮ HANDICAPU: konference/VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM; mezinárodní fotbalový turnaj, slavnostní zahájení EDH/FOTBAL TO JE HRA!; jarmark/PRODEJNÍ VÝSTAVA VÝROBKŮ LIDÍ S HANDICAPEM; výstava prací výtvarné soutěže/JSEM OBČANEM EVROPY; slavnostní večer s předáním stejnojmenných ocenění/KŘIŠŤÁLOVÝ KAMÍNEK 2013; seminář/CHCI PRACOVAT, MOŽNOSTI EXISTUJÍ; vernisáž výtvarných prací polských studentů Sdružení výchovně pedagogických center ve Vladislavy/PODÍVEJTE, CO SE DÁ DĚLAT; workshop/CHCI PRACOVAT, MOŽNOSTI EXISTUJÍ; soutěž/NAŠE EVROPA. TRIGON Band vydává své druhé CD!

2013
2014

PŘÍLEŽITOST PRO TEBE, VZDĚLÁVÁNÍ A KNIHOVNA

Příležitost pro Tebe, inovativní projekt EU se speciálními rekvalifikačními programy vytvořenými pro osoby se zdravotním postižením a ve vztahu k poptávce trhu práce. Vydána je učebnice k rekvalifikacím údržbářských a úklidových prací s cílem účinnějšího teoretického zaškolování osob s handicapem a s ohledem na jejich specifické potřeby a úroveň dosaženého vzdělání.
 
Asociace TRIGON otevírá knihovnu s odbornou literaturou v tištěné i elektronické verzi se zaměřením na problematiku zaměstnávání osob se zdravotním postižením pro klienty i odborné pracovníky.
 
Aktivní úloha nestátního neziskového sektoru v oblasti trhu práce – probíhají vzdělávací kurzy pro 114 účastníků ze Zlínského a Moravskoslezského kraje.
 
22. ročník EVROPSKÝCH DNŮ HANDICAPU: konference/ZLEPŠOVÁNÍ PODMÍNEK PRO OSOBY S PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZOU V KONTEXTU EU (lidí s duševním onemocněním přibývá, nejsme na to připraveni); workshop/BYDLENÍ – ZLEPŠOVÁNÍ PODMÍNEK PRO OSOBY S PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZOU V KONTEXTU EU; workshop/VZDĚLÁVÁNÍ A ZAMĚSTNANOST – ZLEPŠOVÁNÍ PODMÍNEK PRO OSOBY S PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZOU V KONTEXTU EU; kulatý stůl/SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ A PEDAGOGICKÝCH TERAPIÍ VE SPECIÁLNÍM ŠKOLSTVÍ; slavnostní večer/KŘIŠŤÁLOVÝ KAMÍNEK 2014; mezinárodní fotbalový turnaj/FOTBAL NÁS BAVÍ; soutěž/CO VÍŠ O EU; kreativní dílna/PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE TERAPIÍ VE SPECIÁLNÍM ŠKOLSTVÍ; výstava/SVĚT NENÍ ČERNOBÍLÝ.

2014
2015

10 LET KŘIŠŤÁLOVÉHO KAMÍNKU, ČLENSTVÍ A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

23. ročník EVROPSKÝCH DNŮ HANDICAPU: konference/OTAZNÍKY NAD PSYCHICKÝM ZDRAVÍM DĚTÍ; jarmark/ZAČÍNÁME NA NÁMĚSTÍ; výstava/VEZMI ŠTĚTEC, PASTELKU I TUŽKU…; turnaj v kopané/EVROPSKÝ POHÁR PRO FOTBALISTY S HANDICAPEM; beseda/UKRAJINCI CHTĚJÍ ŽÍT V DEMOKRATICKÉ ZEMI; slavnostní večer/KŘIŠŤÁLOVÝ KAMÍNEK 2015; výstava/ČERVENÁ, MODRÁ FIALA ANEB ZPĚV A TANEC SPOJUJÍ; soutěž/CO VÍŠ O EU? 10 let ocenění Křišťálový kamínek, dosud předáno 47 kamínků.
 
Asociace TRIGON je členem Výkonného výboru EAPN ČR, Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení a členem ARFIE, evropské sítě partnerů zaměřujících se na výzkum, vzdělávání a poskytování sociálních služeb pro postižené osoby.
 
Služby Asociace TRIGON jsou představeny studentům The Florida State University Panama City v USA. Navázána je spolupráce se školami na Floridě v USA (Margaret K. Lewis School Panama City, Chautaugua, Lucille Moore, St. Andrews a Everhart School Tallhassee).
 
Odzkoušení inovativních pracovních metod, nástrojů a přístupů v praxi při práci s osobami se zdravotním postižením, realizováno ve spolupráci se zahraničními organizacemi na třech pracovištích v Moravskoslezském, Jihomoravském a Zlínském kraji, realizace dalších vzdělávacích kurzů, workshopů a seminářů pro 233 účastníků.

2015
2016

PROFESIONALIZACE, KOUČ A CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ A PRÁCE

Zvýšení transparentnosti a profesionalizace celé asociace s experty z podnikatelské sféry. Vytvořeny jsou nové strategické a koncepční dokumenty s důrazem na fundraising, lidské zdroje, marketing a kvalitu výrobků a služeb. Nastaveny jsou nové procesy v dlouhodobé perspektivě a zvyšována důvěryhodnost asociace vůči veřejnosti, státnímu a veřejnému sektoru.
 
Se zahraničními partnery TRIGON zahajuje spolupráci na tvorbě vzdělávacího programu Sociálně pracovní kouč se záměrem propojení vzdělávání s požadavky světa práce. Vzdělávací program je určen pro profesionální trénink odborných pracovníků pověřených vedením týmů zaměstnanců s handicapem.
 
Otevřeno je Centrum vzdělávání a práce pro klienty s duševním onemocněním. Jde o komplexní program aplikující moderní metody práce, individuální přístup, skupinové terapie s psychoterapeutem, finanční gramotnost, vzdělávání, profesní rozvoj, praktický výcvik a optimální pracovní uplatnění.
 
24. ročník EVROPSKÝCH DNŮ HANDICAPU: konference/workshop/PROBLEMATIKA OSOB S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA, Nejsem v tom sám – informace z oblasti péče o osoby žijící s autismem; sport/EVROPSKÝ POHÁR PRO FOTBALISTY S HANDICAPEM VE SJEDNOCENÉ KOPANÉ; jarmark/PRODEJ VÝROBKŮ NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ; slavnostní večer/KŘIŠŤÁLOVÝ KAMÍNEK 2016; mezinárodní vědomostní soutěž/CO VÍŠ O EU? Výstava výtvarných prací dětí a mládeže s poruchou autistického spektra.

2016
2017

REFORMA PSYCHIATRIE, VEŘEJNÁ SLUŽBA A LIDÉ V ASOCIACI

Intenzivní a systematické zapojení do reformy psychiatrické péče, vzniká tým sociální rehabilitace, který spolupracuje se zdravotnickými organizacemi a učí se pracovat multidisciplinárně.
 
Ve spolupráci s úřadem práce je spuštěna veřejná služba pro osoby v hmotné nouzi, které provádějí pomocné práce v objektech Asociace TRIGON.
 
Dochází ke zkvalitnění systému řízení lidských zdrojů, mění se organizační struktura asociace, zefektivňuje práce se zaměstnanci, revidují náplně práce, vytvářejí kompetenční profily a nový systém hodnocení.
 
25. ročník EVROPSKÝCH DNŮ HANDICAPU: konference/RODINA A HANDICAP v centru pozornosti, proměny a vývoj rodin žijících s handicapem; výstava/I MALÁ RODINA UMÍ VELKÉ VĚCI; slavnostní večer/KŘIŠŤÁLOVÝ KAMÍNEK 2017; fotbalový turnaj/8. ROČNÍK EVROPSKÉHO POHÁRU VE SJEDNOCENÉ KOPANÉ; soutěž/CO VÍŠ O EU?; speciální akce/KŘEST CHARITATIVNÍHO KALENDÁŘE 2018.

2017
2018

VILA MILADA, SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY A VZDĚLÁVÁNÍ

V květnu je otevřena Vila Milada, komunitní chráněné bydlení pro osoby s duševním onemocněním v Ostravě-Mariánských Horách.
 
V červenci zahajují činnost Sociálně terapeutické dílny, sociální služba pro osoby s duševním onemocněním. Tímto je uzavřen prostupný systém pro klienty: sociální rehabilitace – sociálně terapeutické dílny – pracovní rehabilitace – příprava na práci ve firmách – zaměstnání.
 
Ve spolupráci s experty je uspořádáno 9 cílených vzdělávacích workshopů na zvýšení úrovně klíčových kompetencí členů týmu Asociace TRIGON. Společně je vytvářena identita organizace a budována sounáležitost s firmou.
 
Pokračuje vzdělávání, poskytování praktických zkušeností a umísťování osob se zdravotním postižením na trh práce v rámci Nové příležitosti pro Tebe.
 
Sociální podnikání Mléčného baru NAPROTI je prezentováno na mezinárodní konferenci Handicap a práce – pohledy napříč Evropou ve francouzském Brestu.
 
26. ročník EVROPSKÝCH DNŮ HANDICAPU: konference/KAM KRÁČÍŠ PSYCHIATRIE ANEB REFORMA PSYCHIATRICKÉ PÉČE V PRAXI; jarmark/TEN UMÍ TO A TEN ZAS TOHLE; výtvarná soutěž/MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ POHÁDKA; workshop/ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM; panelová diskuze/FILOZOFIE MULTIDISCIPLINÁRNÍHO PŘÍSTUPU; výstava loutek/NAŠI MALÍ KAMARÁDI; slavnostní večer/KŘIŠŤÁLOVÝ KAMÍNEK 2018; vědomostní soutěž/CO VÍŠ O EU?; turnaj v boccia/ŠANCE PRO TALENTOVANÉ TÝMY; turnaj ve sjednocené kopané/EVROPSKÝ POHÁR FOTBALISTŮ S HANDICAPEM.

2018
2019

PŘÍPRAVNA OBČERSTVENÍ, 10 LET FOTBALU na EDH A MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE

Zřízena je Výrobna NAPROTI, profesionální kuchyně pro catering ve skladových prostorách sídla Asociace TRIGON.
 
27. ročník EVROPSKÝCH DNŮ HANDICAPU: mezinárodní konference/JE INKLUZIVNÍ PROSTŘEDÍ NASTAVENO PRO VŠECHNY DĚTI?; workshop/MOŽNOSTI PEDAGOGA PŘI ZVLÁDÁNÍ AGRESIVITY DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH NEJEN S PORUCHOU CHOVÁNÍ; slavnostní večer/KŘIŠŤÁLOVÝ KAMÍNEK 2018; výstava/DEN JE KRÁSNÝ; 10. ročník Mezinárodního fotbalového turnaje ve sjednocené kopané/KDYŽSPORT, TAK JEDINĚ FOTBAL; turnaj v boccii/HRA, KTEROU ZNÁ CLEÝ SVĚT; vědomostní soutěž/CO VÍŠ O EU?; Výstava/VEZMI ŠTĚTEC, PASTELKU I TUŽKU.
 
Intenzivní mezioborová spolupráce se sociálním a zdravotním sektorem, rozšíření týmu sociální rehabilitace v objektu Městské nemocnice Ostrava s cílem zajištění terénních i ambulantních sociálních služeb pro pacienty psychiatrických ambulancí z centra Ostravy a přilehlých obcí v návaznosti na definované spádové území.

2019
2020

CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, AUTOMOBIL A VZDĚLÁVÁNÍ TÝMU

Otevřeno je první Centrum duševního zdraví v Ostravě ve spolupráci s Městskou nemocnicí Ostrava. Pořízením vozidla se zvyšuje mobilita a operativnost terénního týmu sociální rehabilitace.
 
Roste počet zaměstnanců, posiluje týmová spolupráce a komunikace v rámci vzdělávacích workshopů.
 
28. ročník EVROPSKÝCH DNŮ HANDICAPU: Před agresivitou nesmíme zavírat oči, debata odborníků poukázala na úskalí psychiatrické péče i možná řešení. Konference/AGRESIVITA – FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY?; kulatý stůl/MULTIDISCIPLINARITA V KONTEXTU REFORMY PSYCHIATRICKÉ PÉČE A ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍHO POMEZÍ; osobní předání cen KŘIŠŤÁLOVÝ KAMÍNEK v rámci celého kraje; výstava/KDYŽ NEMŮŽEŠ, TAK PŘIDEJ!; vědomostní soutěž/CO VÍŠ O EU? První online přenos EDH.
 
V prvních měsících pandemie se textilní dílna zapojila do šití látkových roušek, vyhotoveno bylo 3 tisíce kusů pro Městskou nemocnici Ostrava, Policii ČR, Lékárnu IPC Poruba, klienty i veřejnost. Ve spolupráci s Mléčným barem NAPROTI bylo připraveno 7 500 potravinových balíčků pro osoby bez přístřeší.

2020
2021

15 LET S NÁMI, REFORMA PSYCHIATRIE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

Ve spolupráci s Evropskou sítí proti chudobě a sociálnímu vyloučení (EAPN v ČR) Asociace TRIGON pomáhá znevýhodněným skupinám prostřednictvím advokační činnosti, zejména v oblasti sociálně zdravotního pomezí, kvalitního a udržitelného zaměstnání a dostupného bydlení.
 
29. ročník EVROPSKÝCH DNŮ HANDICAPU: konference/REFORMA PSYCHIATRIE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI; výtvarná soutěž/MOJE NEJVĚTŠÍ ŠTĚSTÍ; slavnostní setkání/15 LET S NÁMI; vědomostní soutěž/CO VÍŠ O EU? Konference proběhla za účasti více než 70 zástupců měst a obcí s rozšířenou působností, psychiatrických a speciálních vzdělávacích zařízení. Podařilo se upozornit na skutečný stav věcí a otevřít diskuzi o dalším směřování reformy psychiatrie v Moravskoslezském kraji.
 
Předání křišťálových plaket a prezentační brožury třiceti partnerům, podporovatelům a sponzorům u příležitosti akce 15 LET S NÁMI. Narozeninový dort upekli cukráři z Mléčného baru NAPROTI. Oslava 15 narozenin Asociace TRIGON byla zakončena zasazením ovocných stromů na zahradě.
 
Ukončen byl projekt Nová příležitost pro Tebe, ve kterém získalo podporu zvýšení kompetencí pro trh práce 52 účastníků. Osvědčení o rekvalifikaci získalo 46 osob a 22 osob se podařilo umístit na pracovní pozice.

2021
2022

PŘEDSEDNICTVÍ ČR V RADĚ EU, 10 LET MLÉČNÉHO BARU NAPROTI, KONTAKTNÍ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVIŠTĚ

30. ročník EVROPSKÝCH DNŮ HANDICAPU se uskutečnil v rámci předsednictví České republiky v Radě Evropské unie pod záštitou místopředsedy vlády ČR a ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky, ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka, náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Jiřího Navrátila, náměstka primátora statutárního města Ostravy Zbyňka Pražáka a Zastoupení Evropské komise v ČR. Hlavním partnerem se stala Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení ČR.
Konference/VZDĚLÁVÁNÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA V KONTEXTU FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH KVALITU ŽIVOTA ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN zahrnovala dva bloky s tématy ŠKOLA, RODINA, HODNOTY a DOSTUPNÉ BYDLENÍ A PRÁCE V KONTEXTU REFORMY PSYCHIATRIE; odborné panely/DOSTUPNÉ BYDLENÍ a PRÁCE, KTERÁ SE VYPLATÍ? Akcí se zúčastnili hosté z České republiky, Slovenska, Polska, Francie, Itálie, Holandska, Srbska a Lotyšska; slavnostní večer/KŘIŠŤÁLOVÝ KAMÍNEK, předání cen osobnostem a organizacím za jejich nasazení a záslužné aktivity ve prospěch osob s handicapem; výtvarná soutěž pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami/DĚLÁNÍ VŠECHNY SMUTKY ZAHÁNÍ.
 
Oslava 10. výročí založení Mléčného baru NAPROTI. Při této příležitosti vznikl charitativní kalendář pro rok 2023. Kalendář byl slavnostně pokřtěn na Křišťálovém kamínku čerstvě podojeným mlékem.
 
V říjnu byl ve spolupráci s organizacemi z Finska, Itálie a Portugalska odstartován dvouletý projekt zaměřený na vytvoření podpůrné komunity pro mladé lidi s duševním onemocněním s využitím metody zplnomocnění.
 
Komunitní bydlení k úzdravě, projektový záměr je reakcí na potřebnost prostupného komunitního bydlení pro osoby se závažným duševním onemocněním podpořený Integrovanou teritoriální investicí Ostravské metropolitní oblasti.
 
Otevření Kontaktního zdravotnického pracoviště. Všeobecná sestra se specializací v psychiatrii poskytuje v součinnosti s ambulantním psychiatrem klienta terénní péči v domácím prostředí.
 
Na zakázku Světové zdravotnické organizace byl proveden monitoring připravenosti CDZ Ostrava na poskytování psychosociální péče rodinám z Ukrajiny.
 
V rámci odborné stáže v Itálii se uskutečnila návštěva organizací Cooperativa Sociale Futura z Lido di Ostia Ponente, Il Grande Carro z Říma a Centro di Salute Mentale Adulti Arrezzo a seznámení s provozem chráněného bydlení, které je navazující službou centra duševního zdraví.
 
Z dotace z Moravskoslezského kraje byl zakoupen malý automobil pro chráněné bydlení, čímž došlo ke zvýšení efektivity a flexibility práce.

2022
2023

KOMUNITNÍ BYDLENÍ K ÚZDRAVĚ, SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ TÝM

Uzavření právního aktu projektu Komunitní bydlení k úzdravě v rámci OPZ+. Projekt je zaměřen na vytvoření prostupného komunitního bydlení, které poskytne přirozené prostředí ubytování a péči osobám se závažným duševním onemocněním. Ve spolupráci s Úřadem městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky je připravován projekt na rekonstrukci budovy v rámci Národního plánu obnovy.
 
Ve spolupráci se světovou zdravotnickou organizací (WHO) byl vytvořen sociálně zdravotní tým odborníků (psychiatři, psychologové, psychiatrické sestry, sociální pracovníci, logopedové, speciální pedagogové aj.) za účelem psychosociální pomoci rodinám s dětmi při jejich adaptaci v nových životních podmínkách v Moravskoslezském kraji. V síti spolupracujících organizací je více jak 20 partnerů podílejících se na projektu. V průběhu roku byla zajištěna péče 152 ukrajinským uprchlíkům.
 
Návštěva a výměna zkušeností se spolupracovnicemi ze sdružení Invitation to You z Lotyšska v zařízeních Asociace TRIGON a Mléčném baru NAPROTI.
 
31. ročník EDH Ostrava (Evropské dny handicapu): konference/KAM SMĚŘUJEME ANEB PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ V KONTEXTU LEGISLATIVY; kazuistický seminář/ DĚTI A RIZIKA SOCIÁLNÍCH SÍTÍ; Nadační fond Kapka naděje/FILMOVÝ DOKUMENT; slavnostní ocenění/KŘIŠŤÁLOVÝ KAMÍNEK 2023; výtvarná soutěž/MŮJ PŘÍTEL NEJVĚRNĚJŠÍ.
 
Z dotace Moravskoslezského kraje byl pořízen automobil pro terénní služby sociální rehabilitace a pro domácí ošetřovatelskou péči klientů se závažným duševním onemocněním.

2023

PODPORUJÍ NÁS