Historie

Jak šel čas


2006

ZALOŽENÍ A KŘIŠŤÁLOVÝ KAMÍNEK

29. března 2006 je založena Asociace TRIGON a stává se nositelem mezinárodní spolupráce ve prospěch dětí, mládeže i dospělých s handicapem nejen v ostravském regionu, moravskoslezském kraji, ale i na celorepublikové úrovni. Motivací vzniku asociace jako stabilního partnera pro zahraniční subjekty byli jednotlivci, organizace neziskového sektoru i rodiče handicapovaných dětí, zakladatelé a realizátoři mezinárodních výměn odborníků v rámci Česko-francouzských dnů.
V říjnu uzavírá Asociace TRIGON Dohodu o mezinárodní spolupráci s italskou organizací EPTA z Bologne a francouzskými organizacemi Les Genêts d'Or z Morlaix a Association pour les Formations Educatives et Sociales z Rennes.
Na slavnostním večeru 14. ročníku Česko-francouzských dnů Asociace TRIGON poprvé uděluje ocenění Křišťálový kamínek za mimořádnou aktivitu a čin lidem s handicapem a také osobnostem za dlouholetou práci a mimořádné výsledky ve prospěch osob s handicapem.

2006
2007

EDH, PROJEKTY A ITALSKÉ DIVADLO

Asociace TRIGON je nositelem a organizátorem 15. jubilejního ročníku mezinárodní výměny zkušeností českých a zahraničních odborníků s názvem Evropské dny handicapu. Vizí je navázání nových kontaktů, prohloubení spolupráce s partnery z Evropské unie a posílení spolupráce mezi sektory zdravotnictví, školství a sociální oblasti.
Prvním projektem inspirovaným příklady dobré praxe ze zahraničí je vytvoření Rehabilitačního a motivačního střediska pro handicapované osoby ohrožené sociálním vyloučením. Součástí projektu je i otevření služby Podporovaného zaměstnávání a Pracovních rehabilitací. Projekt je financován ze strukturálních fondů.
Děti a mládež ze sociálně slabých rodin podporujeme v projektu Slabikář, účelem je motivace ke vzdělání a příprava ke studiu prostřednictvím psychosociálních programů.
Zveme do Ostravy italské handicapované umělce s divadelním představením Přál bych si, aby život byl klidnější.

2007
2008


STÁŽE V ZAHRANIČÍ, TRIGON BAND A NOVÉ PROJEKTY

Organizace prvních zahraničních stáží a výměnných studijních pobytů ve francouzských a italských asociacích pro odborné pracovníky Asociace TRIGON, studenty Ostravské univerzity a Ústavu speciálně pedagogických studií v Olomouci a osoby s handicapem sdružující se v ostravských neziskových organizacích.
Vznik kapely TRIGON Band pod vedením ostravského hudebníka, básníka, spisovatele a loutkoherce Jirky Neduhy, inspirací nám bylo vystoupení hudební skupiny ARCANE z Francie v koncertním sále Leoše Janáčka.
První projekty pro lidi s duševním onemocněním, a to Šance lépe prožít svůj život (zaměřeno na podporu mladých lidí při studiu na střední škole), Na terase (kulturní, sportovní a vzdělávací aktivity) a Doprovod v každodenním životě.

2008
2009

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A ATAE

 Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR udělena akreditace vzdělávací instituce a Ministerstvem školství, mládeže a sportu ČR akreditace vzdělávacích programů určených pro provádění rekvalifikací k výkonu povolání pro osoby se zdravotním postižením. Následně zahajujeme činnost Centra celoživotního vzdělávání. Na vzdělávacích programech spolupracujeme s Univerzitou Palackého v Olomouci a Střední školou prof. Z. Matějčka z Ostravy-Poruby. Prvním projektem centra je vzdělávání sociálních pracovníků zaměřené na komunikaci osob s duševním onemocněním, do výuky jsou zapojeni odborníci z České republiky, Francie a Itálie a jsou porovnávány metody a formy verbální a nonverbální komunikace v jednotlivých zemích.
Jsme spoluzakladatelé mezinárodního seskupení ATAE (AFPE FR, TRIGON ČR, A.LGO FR, EPTA IT). ATAE vzniklo z potřeby prohloubení spolupráce v rámci výměnných stáží a studijních pobytů na všech úrovních, a to pedagogických, sociálních, manažerských a studentských.
Organizujeme setkání českých a francouzských handicapovaných na prožitkovém pobytu Život je hra v Rajnochovicích.

2009
2010

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ, MOBILITY A PARTNERSTVÍ

Za účelem sociálního podnikání ustavujeme 6. září partnerskou organizaci Družstvo NAPROTI a ve spolupráci s Fórem dárců a společností PricewaterhouseCoopers se zapojujeme do projektu Podpora dobrého podnikání 2010.
10 našich odborníků ze sociální oblasti absolvuje v rámci profesního rozvoje stáže u partnerských organizací v Itálii a Francii, cílem je výměna zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe v péči o osoby s handicapem. Představujeme své služby na Dni sociálních služeb 13. okrsku v Římě.
Realizujeme workshopy pro studenty z francouzské univerzity v Rennes a začínáme spolupracovat s italskou univerzitou Roma Tre.
Ve spolupráci s Open Society Fund realizujeme projekt sdílení dobré praxe s organizacemi z Albánie, Rumunska a Ukrajiny, které se věnují osobám s handicapem. Vracíme, co jsme získali v počátcích od organizací z Francie a Itálie. Stáváme se členy Asociace nestátních neziskových organizací v ČRs místopředsednictvím zaměřeným na fondy EU.
TRIGON Band vydává ve spolupráci s Českým rozhlasem Ostrava své první vlastní CD!

2010
2011

SOCIÁLNÍ REHABILITACE, STÁŽE, PROJEKTY A UČEBNICE

Otevíráme službu Sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním.
Poskytujeme stáže studentům Ostravské univerzity (Pedagogická fakulta) v našich službách.
Pro klienty otevíráme ve spolupráci s ČSOB vzdělávání ve finanční gramotnosti.
Dalších 6 našich odborných pracovníků se účastní stáže v organizaci Futura v Římě.
Ve spolupráci s odborníky z Univerzity Palackého v Olomouci vydáváme první učební opory pro osoby se zdravotním postižením.

2011
2012

MLÉČNÝ BAR NAPROTI, IKOZ A 20 LET S NÁMI

Otevíráme Mléčný bar NAPROTI, první sociální podnik v oblasti gastroprovozu v Ostravě.
Prohlubujeme mezinárodní spolupráci prostřednictvím projektu Inovační kompendium v systému zaměstnanosti osob se ZP v mezinárodním kontextu (IKOZ) zaměřeného na integraci osob se zdravotním postižením a vzdělávání odborných pracovníků ve třech krajích ČR se zapojením specialistů z francouzských a italských organizací.
Připomínáme si 20 let Evropských dnů handicapu a předáváme 30 speciálních plaket spolupracujícím osobnostem. Ostravský sochař Marek Pražák pro nás vytváří trofeje Křišťálový kamínek, výrobu zajišťujeme ve spolupráci s firmou Preciosa – výrobcem tradičního českého křišťálu.

2012
2013

VZDĚLÁVÁNÍ, PARTNERSTVÍ A O.P.S.

V návaznosti na nový občanský zákoník se měníme z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost Asociace TRIGON o.p.s.
Pořádáme vzdělávací kurzy pro 135 účastníků z řad neziskových organizací, státní správy a podnikatelské sféry ve dvou regionech (ostravský, zlínský).
Navazujeme spolupráci s Fakultou sociálních studií Ostravské univerzity při realizaci praktických workshopů pro studenty a zajištění praxe. Ve spolupráci s Nadací ČEZ realizujeme projekt na podporu pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením.
TRIGON Band vydává své druhé vlastní CD!

2013
2014

PŘÍLEŽITOST PRO TEBE, VZDĚLÁVÁNÍ A KNIHOVNA

Realizujeme novou Příležitost pro TEBE, inovativní projekt EU se speciálními rekvalifikačními programy vytvořenými pro osoby se zdravotním postižením a ve vztahu k poptávce trhu práce. Vydáváme učebnice k rekvalifikacím údržbářských a úklidových prací s cílem účinnějšího teoretického zaškolování osob s handicapem s ohledem na jejich specifické potřeby a úroveň dosaženého vzdělání.
Otevíráme knihovnu s odbornou literaturou v tištěné i elektronické verzi se zaměřením na problematiku zaměstnávání osob se zdravotním postižením pro klienty i odborné pracovníky.
Aktivní úloha nestátního neziskového sektoru v oblasti trhu práce – pořádáme vzdělávací kurzy pro 114 účastníků ze Zlínského a Moravskoslezského kraje.

2014
2015

10 LET KŘIŠŤÁLOVÉHO KAMÍNKU, ČLENSTVÍ A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Připomínáme si 10 let ocenění Křišťálový kamínek, předáno 47 kamínků.
Stáváme se členem výkonného výboru EAPN ČR, Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení, a členem ARFIE, evropské sítě partnerů zaměřujících se na výzkum, vzdělávání a poskytování sociálních služeb pro postižené osoby.
Představujeme služby Asociace TRIGON studentům The Florida State University Panama City v USA a spolupracujeme se školami na Floridě v USA (Margaret K. Lewis School Panama City, Chautaugua, Lucille Moore, St. Andrews a Everhart School Tallhassee).
Odzkoušení inovativních pracovních metod, nástrojů a přístupů v praxi při práci s OZP, realizováno ve spolupráci se zahraničními organizacemi na třech pracovištích v Moravskoslezském, Jihomoravském a Zlínském kraji, realizujeme další vzdělávací kurzy, workshopy a semináře pro 233 účastníků.

2015
2016

PROFESIONALIZACE, KOUČ A CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ A PRÁCE

Pracujeme na zvýšení transparentnosti a profesionalizace celé asociace s experty z podnikatelské sféry. Vytváříme nové strategické a koncepční dokumenty s důrazem na fundraising, lidské zdroje, marketing a kvalitu výrobků a služeb. Nastavujeme nové procesy v dlouhodobé perspektivě a zvyšujeme důvěryhodnost asociace vůči veřejnosti, státnímu a veřejnému sektoru.
Se zahraničními partnery zahajujeme spolupráci na tvorbě vzdělávacího programu sociálně pracovní kouč se záměrem propojení vzdělávání s požadavky světa práce. Vzdělávací program je určen pro profesionální trénink odborných pracovníků pověřených vedením týmů zaměstnanců s handicapem.
Otevíráme Centrum vzdělávání a práce pro klienty s duševním onemocněním. Jde o komplexní program aplikující moderní metody práce, individuální přístup, skupinové terapie s psychoterapeutem, finanční gramotnost, vzdělávání, profesní rozvoj, praktický výcvik a optimální pracovní uplatnění.

2016
2017

REFORMA PSYCHIATRIE, VEŘEJNÁ SLUŽBA A LIDÉ V ASOCIACI

Intenzivně a systematicky se zapojujeme do reformy psychiatrické péče, vytváříme tým Sociální rehabilitace, který navazuje spolupráci se zdravotnickými organizacemi, učíme se pracovat multidisciplinárně.
Ve spolupráci s úřadem práce spouštíme veřejnou službu pro osoby v hmotné nouzi, které zajišťují pomocné práce v objektech Asociace TRIGON.
Zkvalitňujeme systém řízení lidských zdrojů, měníme organizační strukturu asociace, zefektivňujeme práci se zaměstnanci, revidujeme náplně práce, vytváříme kompetenční profily a nový systém hodnocení, ovlivňujeme atmosféru asociace.

2017
2018

VILA MILADA, SOCIÁLNĚ-TERAPEUTICKÉ DÍLNY A VZDĚLÁVÁNÍ

V květnu otevíráme Vilu MILADA, komunitní chráněné bydlení pro osoby s duševním onemocněním v Ostravě-Mariánských Horách.
V červenci otevíráme Sociálně-terapeutické dílny, sociální službu pro osoby s duševním onemocněním. Tímto uzavíráme prostupný systém pro klienty: Sociální rehabilitace – Sociálně-terapeutické dílny – Pracovní rehabilitace – Příprava na práci ve firmách – Zaměstnání.
Ve spolupráci experty realizujeme 9 cílených vzdělávacích workshopů pro tým Asociace TRIGON na zvýšení úrovně klíčových kompetencí členů týmu. Společně tvoříme identitu organizace a budujeme sounáležitost s firmou.
Pokračujeme ve vzdělávání, poskytování praktických zkušeností a umisťování osob se zdravotním postižením na trh práce v rámci Nové příležitosti pro Tebe.
Představujeme sociální podnikání Mléčného baru NAPROTI na mezinárodní konferenci ve francouzském Brestu, Handicap a práce – Pohledy napříč Evropou.

2018
2019

PŘÍPRAVNA OBČERSTVENÍ, 10 LET FOTBALU A MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE

Zřizujeme profesionální kuchyni pro catering ve skladových prostorách sídla Asociace TRIGON.
Připomínáme si 10 let Mezinárodního fotbalového turnaje handicapovaných sportovců.
Zintenzivňujeme mezioborovou spolupráci mezi sociálním a zdravotním sektorem, zřizujeme nové místo poskytování sociální rehabilitace do objektu Městské nemocnice Ostrava s cílem zajištění terénních i ambulantních sociálních služeb pro pacienty psychiatrických ambulancí z centra Ostravy a přilehlých obcí v návaznosti na definované spádové území.

2019
2020

CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, AUTOMOBIL A VZDĚLÁVÁNÍ TÝMU

Otevíráme první Centrum duševního zdraví v Ostravě ve spolupráci s Městskou nemocnicí Ostrava.
Zvyšujeme mobilitu a operativnost terénního týmu Sociální rehabilitace zakoupením automobilu.
Rozrůstáme se, co do počtu zaměstnanců, posilujeme týmovou spolupráci a komunikaci v rámci vzdělávacích workshopů, učíme nové kolegy firemní kultuře Asociace TRIGON.

2020

PODPORUJÍ NÁS