Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů


S těmito zásadami ochrany soukromí chceme zajistit, abyste dostali odpovídající informace o našem shromažďování a zpracovávání vašich osobních údajů, včetně takových informací, o kterých jsme povinni Vás informovat v souladu s platnou právní úpravou ochrany osobních údajů, nařízení Evropské
unie č. 2016/679 o obecném nařízení o ochraně údajů (dále jen „GDPR“).

Správce osobních údajů: Asociace TRIGON, o.p.s., Skautská 1045/3, 708 00 Ostrava, IČ:27027686, tel: 596910022

Účel zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem poskytování obecně prospěšných služeb na základě plnění právních a smluvních povinností. V omezeném rozsahu také pro realizaci souvisejících služeb a aktivit, v tomto případě zpracováváme jen omezený rozsah osobních údajů s Vašim souhlasem.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování a dále s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva subjektu údajů

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že subjekt údajů má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Subjekt údajů má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho
žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a subjekt údajů o to požádá.

Subjekt údajů má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává subjektu údajů možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní u těch osobních údajů subjektu údajů, které jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy. Ve vztahu k údajům, které subjekt údajů poskytl se souhlasem, se jeho právo tento souhlas odvolat uplatní v plném rozsahu.

V případě, že bude subjekt údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Vyřizování žádostí a stížností subjektů údajů


Každý subjekt údajů, jehož údaje Asociace TRIGON, o.p.s. zpracovává, má v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen jako „GDPR“) právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Obsah jednotlivých práv najdete níže.

Žádosti subjektů údajů vyřizuje naše organizace následujícím způsobem:

Elektronické žádosti

Jestliže podáte žádost v elektronické formě, poskytneme Vám informace rovněž v elektronické formě, pokud nepožádáte o jiný způsob. U elektronicky podané žádosti jsme povinni ověřit identitu toho, kdo žádost podal, aby se informace nedostaly neoprávněným osobám. K ověření identity Vás proto budeme
kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím SMS.

Elektronické žádosti můžete zasílat na email: info@asociacetrigon.eu

Písemné žádosti

Jestliže podáte žádost písemně, poskytneme Vám informace rovněž v písemné formě, pokud nepožádáte
o jiný způsob.

Písemné žádosti můžete zasílat na adresu: Asociace TRIGON, o.p.s., Skautská 1045/3, Ostrava, 708 00.

Lhůta

Požadovaná informace Vám bude poskytnuta do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve
výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž budete vždy ze strany organizace informováni,
včetně důvodů prodloužení.

Poplatek

Informace poskytujeme bezplatně.

Práva subjektů údajů

Právo na přístup

Přístupem k osobním údajům se rozumí právo subjektu údajů získat od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje získat a zároveň má právo získat následující informace:
• účely zpracování,
• kategorie dotčených osobních údajů
• příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
• plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy
• že má právo požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku
• že má právo podat stížnost u dozorového úřadu
• veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů
• skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Pokud správce o fyzické osobě žádné údaje nezpracovává, poskytuje se informace, že osobní údaje tazatele nejsou předmětem zpracování osobních údajů ze strany správce.

Právo na výmaz

Právo na výmaz představuje povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o žadateli zpracovává, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:
• osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
• subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování
• subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování
• osobní údaje byly zpracovávány protiprávně
• osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti
• osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 GDPR.

Výše uvedené podmínky se neuplatní, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné:

 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 • pro výkon práva na svobodu projevu a informace
 • pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu,
  které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při
  výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen
 • z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví podle GDPR
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro
  statistické účely podle GDPR, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo
  vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování.

Právo na přenositelnost

Právo na přenositelnost představuje právo subjektu údajů získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu nebo na
smlouvě a zpracování se provádí elektronicky (kumulativní podmínky).

Při výkonu svého práva na přenositelnost má žadatel – subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

Právo na opravu nebo doplnění

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů.

Pokud se správce domnívá, že zpracovávané osobní údaje jsou přesné, informuje o tom žadatele s odůvodněním.

Další práva subjektů údajů

GDPR obsahuje i další práva subjektů údajů, a to právo na omezení zpracování a právo podat námitku proti zpracování.

V případě, že budete nespokojeni se zpracováním svých osobních údajů, můžete podat stížnost přímo naší organizaci, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o Vašich právech je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

PODPORUJÍ NÁS